top of page

​教學資源精華區

SHOP
S T A R T
2017
SHOP
S T A R T

教師研討會 Munich

教師研討課程、學習交換內容、課程設計、教學輔助參考資源訊息。

教師研討課程、內容、影音及相闗教學輔助參考資源訊息下載。

04.30 - 05.01 2017

07.27 - 07.31 2018

SHOP
S T A R T
SHOP
S T A R T

05.31 - 06.02 2019

課程講義、教師自製講義、模板、幼兒教學等資源下載

感謝福爾摩沙中文學校的分享

SHOP
S T A R T

​感謝Claire老師和Joey老師的分享。

感謝全美前總會長郭純岑老師與華語首席教練許榮哲老師分享

SHOP
S T A R T
bottom of page